Etički kodeks

Na temelju čl. 19 Statuta političke stranke Nezavisna lista Stipe Petrina, polazeći od načela poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode osobnosti, poštovanja mišljenja i stavova svakog člana NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINA, iskrenosti, časnog i poštenog ponašanja u političkom djelovanju, odgovornosti i sankcioniranja zloupotreba politike i političkih funkcija, prvo na slobodu širenja, traženja i objavljivanja informacije, komentara i kritika zasnovanih na slobodi dijaloga u NLSP i u društvu, te od poštovanja privatnosti, kao i od solidarnosti i tolerancije, na temelju prijedloga Glavnog odbora Nezavisne liste Stipe Petrina donesenog u skladu sa čl. 27 Statuta, Skupština NLSP dana 1. lipnja 2013. godine, donosi:

ETIČKI KODEKS

Opće odredbe

Članak 1.

Član Nezavisne liste Stipe Petrina (dalje: NLSP) dužan je poštivati Statut, Program i druge akte Stranke. Nedopušten je rad protiv interesa Stranke u javnim nastupima, kandidiranje na listama drugih stranaka ili nezavisnim listama, učestvovanje u izbornoj kampanji kandidata koji nije kandidat Stranke, podržan od Stranke ili kandidata sa druge izborne liste, kao i drugi postupci koji narušavaju integritet i ugled Stranke.

Članak 2.

Član Stranke ne smije vrijeđati, razdvajati, omalovažavati ili davati prednost drugim članovima niti građanima prema njihovim osobnim svojstvima, kao što su: etnička pripadnost, vjeroispovijest, rasa, porijeklo, društveni položaj, rodna orijentacija, imovno stanje i ostala osobna svojstva.

Članak 3.

U Stranci je zabranjena svaka diskriminacija s obzirom na svojstva iz članka 2. Etičkog kodeksa NLSP-a(dalje: Kodeks), bila ona direktna ili indirektna, verbalna ili faktička.

Članak 4.

Član Stranke se ne smije nasilnički ponašati osim u slučaju zaštite vlastitog integriteta i nepovredivosti osobe.

Članak 5.

Neprilično ponašanje člana Stranke u Stranci ili prilikom javnog istupanja neće se tolerirati.

Članak 6.

Stranka se ne smije koristiti za postizanje osobne koristi. Upotreba službenog znaka ili bilo kog drugog službenog obilježja NLSP u druge (vanstranačke) svrhe nije dozvoljena.

Članak 7.

Član Stranke ne može uskratiti informacije koje moraju biti dostupne svakom članu Stranke. Zabranjeno je odavanje podataka koji su od značenja za uspješno vođenje izborne kampanje.

Članak 8.

Svatko tko namjerava pristupiti NLSP o sebi mora dati istinite podatke.

Članak 9.

Član Stranke, koji je prije učlanjenja u Stranku obavljao javne funkcije kao član ili uprava druge stranke i koji je kao vršilac te funkcije počinio bilo kakvu štetu po javni interes ili se ponašao suprotno općim i posebnim odredbama ovog Kodeksa, ne bi trebalo da se kandidira za bilo koju funkciju u Stranci osim na temelju posebnog odobrenja predsjednika stranke ukoliko se utvrdi da je postoji opravdan interes.

Članak 10.

Financijsko poslovanje Stranke dostupno je javnosti, pod uvjetima određenim zakonom.

Članak 11.

Nadležnosti u okviru Stranke, kao i sustav odgovornosti uređene Statutom i drugim aktima Stranke, moraju se poštovati.
Svaki član Stranke koji vrši funkciju u organima i tijelima Stranke, dužan je da savjesno i pošteno vrši tu funkciju, a podnosi izvještaj onda kada je na to obavezan Statutom i drugim aktima Stranke.

Članak 12.

Članovi Stranke dužni su u duhu solidarnosti i tolerancije, davati neophodna objašnjenja o radu stranke, njenim programskim ciljevima, načelima rada, aktima Stranke i drugim pitanjima, članovima Stranke koji im se za to obrate, kao i građanima.
Zabranjeno je svako namjerno narušavanje interesa stranke, širenja neistinitih navoda o radu stranke i njezinim tijelima i članovima te širenje dezinformacija koje mogu narušavati opstojost stranke i povjerenje građana u rad stranke i vrijednosti koje ista zastupa.
Postupak utvrđivanja okolnosti iz st. 1 i 2 utvrđuje se u svakom slučaju pojedinačno dok odluku o brisanju člana donosi Glavni odbor stranke.

Članak 13.

Članovi koji se neopravdano ne odazovu na skupštinu stranke ili ne plaćaju članarinu ili koji ne sudjeluju u provođenju Programa stranke, odnosno koji ne poštuju ovaj Etički kodeks, Statut i opće akte Stranke, koji sustavno narušavaju interese stranke, odlukom Glavnog odbora stranke brišu se iz članstva stranke.

Članak 14.

Članovi Stranke na funkcijama u organima i tijelima Stranke ne smiju, po tom osnovu, ostvarivati bilo kakve osobne privilegije, niti demonstrirati nadmoć ili povlašteni položaj.

Članak 15.

Zabranjen je svaki postupak kojim član Stranke ulazi u sukob interesa u obavljanju javne funkcije, bilo da to čini u svoju ili u korist drugih osoba.

Članak 16.

Član Stranke na javnoj funkciji ne smije propustiti podnijeti prijavu imovine, niti smije netočno prikazivati svoju imovinu ako vrši javnu funkciju koja iziskuje takvu prijavu.

Završne odredbe

Članak 17.

Svi pojmovi koji se koriste u tekstu Kodeksa u muškom rodu obuhvaćaju iste pojmove u ženskom rodu.

Članak 18.

Nadležno tijelo Stranke dužno je omogućiti svakom članu Stranke da se upozna sa ovim Kodeksom.

Članak 19.

Povrede obaveza člana Stranke iz članka iz članka 1., 12., 13.,14. i 15. predstavljaju težu disciplinsku povredu i sankcioniraju se odlukom Glavnog odbora o isključenju člana i brisanjem iz stranke. Ostale povrede Kodeksa su lakše disciplinske povrede i sankcioniraju se upozorenjem pred isključenje.
Član stranke koji je dva puta upozoren zbog nepoštivanja odredbi ovog kodeksa izbrisati će se iz registra stranke.

Članak 20.

Etički kodeks članova Nezavisne liste Stipe Petrina stupa na snagu danom donošenja.

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA

Posljednje objave

Etički kodeks

Sustav civilne zaštite

Etički kodeks

Kad mrtvi zapjevaju

Etički kodeks

SRETNA NOVA GODINA

Etički kodeks

Još malo pa nestalo