Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju

Sukladno odredbi članka 19. Statuta Nezavisne liste Stipe Petrina, Skupština stranke na prijedlog Glavnog odbora Nezavisne liste Stipe Petrina, na sjednici održanoj dana 21. Prosinca 2013. godine, usvojila je:

PRAVILNIK O FINANCIJSKOM I MATERIJALNOM POSLOVANJU NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se materijalno financijsko poslovanje stranke Nezavisne liste Stipe Petrina ( u daljnjem tekstu: Stranka), na način da se utvrđuju prihodi, rashodi, pravo stvaranja obveza, financijski planovi, financiranje Stranke, raspolaganje i kontrola raspolaganja imovinom, izvještavanje i druga pitanja financijske naravi.

Materijalno financijsko poslovanje Stranke obavlja se sukladno Statutu Stranke, Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promodžbe te drugih pratećih propisa koji reguliraju financijsko poslovanje neprofitnih organizacija odnosno stranaka.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve organizacijske oblike Stranke koji imaju vlastita sredstva koja ukoliko ista ne uplaćuju na središnji račun stranke već vode samostalno knjigovodstvo.

Članak 3.

Za tumačenje i nadzor nad provođenjem odredbi ovog Pravilnika nadležan je Nadzorni odbor Stranke.

Članak 4.

Materijalno financijsko poslovanje obavlja se na nivou Glavnog odbora stranke te na nivou organizacija.

Za materijalno financijsko poslovanje Stranke odgovoran je predsjednik Stranke, a za materijalno financijsko poslovanje organizacija odgovorni su predsjednici organizacija u smislu čl. 2 ovog Pravilnika.

Predsjednici organizacija ne mogu ugovarati niti na bilo koji drugi način preuzimati financijske i materijalne obaveze organizacije u ime Stranke bez prethodne suglasnosti Predsjednika.

Članak 5.

Stručne poslove vezane uz obradu materijalno financijske dokumentacije obavlja tajnik Stranke. Tajnik stranke vodi brigu o pravovremenom izvršavanju zakonskih obveza Stranke te redovito izvješćuje predsjednika Stranke.

Materijalno financijska dokumentacija vodi se prema računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, urednosti te ažurnom evidentiranju poslovnih događaja te se čuva najmanje deset godina.

Članak 6.

Svu financijsku dokumentaciju kojom se stvaraju obaveze Stranke ovjerava predsjednik Stranke.

Članak 7.

Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obaveza, načela iskazivanja imovine, obaveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje kao i druga područja koja se odnose na računovodstvo Stranke definirani su Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 8.

Odlukom Predsjednika Stranke, vođenje materijalno financijskog poslovanja može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi, osposobljenoj i registriranoj za djelatnost knjigovodstva, o čemu se sklapa poseban ugovor.

Ukoliko se na posebnom pravnom ili fizičkom osobom, osposobljenom i registriranom za obavljanje djelatnost knjigovodstva, sklopi ugovor, financijsko poslovanje stranke u smislu zaduženja Tajnika NLSP iz čl. 38. Statuta stranke NLSP obavlja knjigovodstveni servis iz čl. 1. ovog stavka.

II. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 9.

Financijski izvještaji su: bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje.
Bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke sastavljaju se i podnose za poslovnu godinu koja se izjednačava s kalendarskom godinom.

Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja dok se skraćeni račun prihoda i rashoda sastavlja za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka te 01. siječnja do 30. rujna.

Financijski izvještaji pružaju objektivno, realno stanje financijskog položaja i poslovanja.
Godišnji financijski izvještaj je javni dokument te se objavljuje na web stranici Stranke najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu.

Članak 10.

Financijski izvještaji za poslovnu godinu predaju se u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja i to Državnom uredu za reviziju, Fini za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave te Državnog zavoda za statistiku.

Financijski izvještaj za razdoblje 01. Siječnja do 30. Lipnja podnosi se u roku 30 dana do isteka izvještajnog razdoblja dok se skraćeni račun prihoda i rashoda predaju FINI u roku od 20 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Financijski izvještaji za poslovnu godinu čuvaju se trajno i u izvorniku.

Članak 11.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno financijskim poslovanjem Stranke, te o svojim nalazima i zaključcima podnosi izvješće Skupštini Stranke.

Članak 12.

Na zahtjev Nadzornog odbora i predsjednika stranke, tajnik stranke obavezan je osigurati uvid u sve dokumente o materijalno financijskom poslovanju Stranke (knjigovodstvene isprave: računi, predračuni, financijski dokumenti: virmani, izvodi, uplatnice, isplatnice, čekovi, specifikacije, obračune, putne naloge i sl.).

III. FINACIRANJE STRANKE

Članak 13.

Stranka za svoju političku aktivnost može stjecati prihode od sredstava iz državnog proračuna, sukladno zakonu, proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave, temeljem zakona, kao i imovine u svom vlasništvu, donacija, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizacije stranačkih manifestacija.

Financijska sredstva iz prethodnog stavka, Stranka može koristiti isključivo za ostvarivanje svojih ciljeva utvrđenih Statutom, Programom i godišnjim financijskim planom.

Sredstva iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave namijenjena za financiranje redovnih aktivnosti političkih stranaka prihodi su stranke i uplaćuju se na glavni račun stranke.

Članak 14.

Donacije (dobrovoljni prilozi) za redovnu političku aktivnost stranke su uplate koje mogu davati fizičke i pravne osobe, povremeno ili redovno, tj. jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine, u obliku novca i proizvoda, odnosno usluge Stranci bez naplate.

Za donacije u nenovčanom obliku fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun koji glasi na Stranku na kojemu treba biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge i da ne podliježe naplati.

Pod uslugama se ne smatra dobrovoljni rad volontera i simpatizera.

Članak 15.

Donacije u novcu za redovnu političku aktivnost Stranke, fizičke i pravne osobe uplaćuju na glavni žiro račun Stranke.

Članak 16.

Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora, a to su donacije za koje u trenutku naplate nisu poznati podaci o donatoru.

Ukoliko Stranka dobije donacije iz nedopuštenih izvora, dužna je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu a uplaćena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

Isti postupak odnosi se i na zabranjene donacije i pogodovanja navedena u Zakonu o financiraju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 17.

Donacije u novcu za financiranje troškova izborne promidžbe Stranke uplaćuju se na poseban žiro račun Stranke, koji je otvoren i namijenjen isključivo za financiranje izborne promidžbe.

Broj računa objavljen je na web stranici Stranke, multivalutaran je i na njega se mogu osim u kunama, obavljati i devizne uplate iz inozemstva.

Sredstva prikupljena iz ove vrste donacije, koriste se isključivo za financiranje izborne promidžbe.

Članak 18.

Stranka je dužna voditi evidenciju o primitku donacija kako za redovnu političku aktivnost, tako i za financiranje izborne promidžbe, i to na dnevnoj osnovi, za svaki mjesec u kalendarskoj godini te sastavljati propisane izvještaje.

Članak 19.

Stranka je za primljene donacije tijekom godine a koje se odnose na redovnu političku djelatnost, dužna izraditi izvješće o donacijama za šestomjesečno razdoblje te ga javno objaviti na web stranicama Stranke, i to u roku 15 dana od dana isteka šestomjesečnog razdoblja.

Stranka je isto tkao dužna izraditi izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne kampanje i dostaviti ga nadležnom izbornom povjerenstvu, i to u roku 7 dana prije održavanja izbora (prethodno izvješće) te u roku 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća), a izvješća se također objavljuju na web stranicama Stranke.

Članak 20.

Financijska sredstva koje Stranka dobije iz proračuna za financiranje izborne promidžbe, uplaćuju se na posebne račune, a o primljenim sredstvima Stranka je dužna sastaviti Financijsko izvješće te u roku 30 dana dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu.
Financijsko izvješće sastoji se od izvješća o primljenim donacijama i izvješća o troškovima izborne promidžbe, a izvješće se mora objaviti na web stranici Stranke u roku od 15 dana nakon isteka roka za predaju Financijskog izvješća, dok objava mora trajati najamnje 90 dana. Izvješće mora biti ovjereno pečatom i potpisom predsjednika Stranke.

Članak 21.

Stranka je dužna izraditi izvješće o troškovima izborne promidžbe a koje mora sadržavati vrstu troškova, datum isplate, iznos isplate odnosno iznos tržišne vrijednosti usluge ili proizvoda na računu koji ne podliježe naplati, naziv i adresa primatelja.

Izvješće se podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 7 dana prije održavanja izbora odnosno u roku 15 dana od dana objave konačnih službenih izbora te se izvješće mora javno objaviti na web stranci Stranke.

Članak 22.

Troškovi poslovanja Stranke su troškovi zaposlenih, materijalni troškovi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, rashodi za donacije, rashodi za nabavljanje sredstava za rad stranke te ostali rashodi.

Članak 23.

Sve materijalno financijske dokumente kojima se stvara financijska obaveza potpisuje predsjednik Stranke.

IV. NOVAC I PRAVO RASPOLGAGANJA NOVCEM

Članak 24.

Stranka ima žiro račun za redovno poslovanje otvoren kod poslovne banke prema odluci Predsjednika stranke.

Pravo raspolaganja novčanim sredstvima na žiro računu Stranke ima predsjednika Stranke kao zakonski zastupnik kao i osoba koju on ovlasti, što se potvrđuje Ugovorom s bankom.

Pravo uvida u stanje žiro računa Stranke kao i za objavljivanje dnevnih transakcija ovlašten je tajnik ili druga osoba koju predsjednik stranke ovlasti.

Članak 25.

S redovnog žiro računa Stranke podmiruju se troškovi poslovanja Stranke, odnosno troškovi predsjednika stranke i Glavnog odbora. Troškovi poslovanja stranke odnose se na pribavljanja uređaja i opreme potrebnih za uredno poslovanje stranke (primjerice nabavka telefona, mobitela, tableta, kompjutera, diktafona, fotoaparata, kopirnog uređaja, skenera i ostalog uredskog materijala i inventara), redovni mjesečni rashodi za gorivo prilikom korištenja vlastitog automobila za potrebe stranke odnosno automobila stranke, troškovi mobilne i fiksne telefonije, operatere, trošak kupnje automobila, troškovi najma poslovnog prostora, režijski troškovi poslovnog prostora, uredski namještaj i oprema, troškovi uredskog materijala, zakupi javnih površina za održavanje stranačkih skupova, troškovi osiguranja za skupove, sredstva za provođenje stranačkih akcija, troškovi izrade web stranica, troškovi najma tehnike, razglasa, troškovi stručnog osposobljavanja i ostali troškovi.

V. BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Članak 26.

Blagajničko poslovanje vodi se na nivou Stranke i na nivou organizacija. Blagajničko poslovanje Stranke vodi se putem Glavnog odbora, dok blagajničko poslovanje organizacije vodi blagajnik kojeg imenuje Glavni odbor organizacije.

Članak 27.

Podizanje gotovine, gotovinska plaćanja dozvoljena su samo ukoliko se plaćanje ne može obaviti debitnom karticom. U tom slučaju, potvrda o podignutoj gotovini, potvrda s bankomata mora se obraditi kroz blagajničko poslovanje, a prema zakonskim odredbama.

VI. FINANCIJSKI PLAN STRANKE

Članak 28.

Za svaku kalendarsku poslovnu godinu, Stranka je dužna izraditi Financijski plan Stranke, najkasnije 30 dana prije isteka tekuće godine. Financijski plan donosi predsjednik stranke.

Predsjednici organizacija dužni su najkasnije do 01. studenog tekuće godine predsjedniku stranke predložiti financijski plan organizacije za iduću godinu temeljem projekcije financiranja koju utvrđuje Glavni odbor stranke. Iznos sredstava za organizacije iz sredstava stranke utvrđuje se u financijskom planu uvažavajući potrebe organizacije i kriterij broja članova pa se sredstva temeljem usvojenog financijskog plana stranke doznačuju organizacijama.

Članak 29.

Tijekom godine, Financijski plan se preispituje, razrađuje se dinamika, analiza njegova ostvarenja, te ukoliko se uoče odstupanja od zacrtanog plana, predsjednik Stranke može odlučiti da se pristupi izradi rebalansa Financijskog plana te o tome upoznaje Glavni odbor i Nadzorni odbor Stranke.

Članak 30.

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Financijski plan Stranke podnosi se Državnom uredu za reviziju i Fini, kao sastavni dio financijskih izvještaja, navedeni u članku 9. ovog Pravilnika.

VII. IMOVINA I POPIS IMOVINE

Članak 31.

Na početku godine, kao i na završetku poslovne godine, Stranka je dužna popisati imovinu i iskazati njenu vrijednost radi usklađivanja sa stvarnim stanjem. Za popis imovine određuje se Povjerenstvo za popis koje Odlukom određuje Predsjednik, te se utvrđuje datum popisa, rokovi popisa, te dostava izvještaja o popisu. Popis imovine stranka nije dužna obaviti ukoliko ne raspolaže imovinom već se po imovinom podrazumijeva financijsko stanje stranke iskazano u izvještaju u izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija.
Na zahtjev Povjerenstva predsjednici organizacija dužni su popis imovine koja je na korištenju u podružnici dostaviti u roku i na način koji im odredi povjerenstvo.

Članak 32.

Iskazivanjem imovine, obaveza, vlastitih izvora određuje se financijsko stanje Stranke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA

Posljednje objave

Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju

Sustav civilne zaštite

Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju

Kad mrtvi zapjevaju

Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju

SRETNA NOVA GODINA

Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju

Još malo pa nestalo